Hledat

Menu


Starosta obce

Ing. Vladislav Moravčík

tel: 724 808 619 smile

Kontakty

Adresa:
Horní Věstonice 131, 691 81 Březí
Telefon:
+420 519 517 668
Fax:
+420 519 517 668
E-mail:
horni-vestonice@quick.czAktuality z obce

Reportáž - Obyvatelé postaví patronovi vinařů kapličku

23.5.2010

Více informací zde

Odkazy

PočasíPovinně zveřejňované informace dle zákona

OBEC Horní Věstonice

Poskytování informací podle zák. č.
106/1999 přístupu  k  informacím. Obec Horní Věstonice vydává ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace:

Oficiální název:

Obec Horní Věstonice

Identifikační číslo základní územní jednotky: 00283177

Kontaktní spojení:

Obecní úřad Horní Věstonice 

Lípová 131, Horní Věstonice, 691 81

Tel.: 519 518 763

Identifikátor datové schránky: bwra2dj

WWW: http://www.horni-vestonice.cz


Starosta: Ing. Moravčík Vladislav, e-mail: obec@horni-vestonice.cz, tel. 519 518 763, mobil 724 808 619

Účetní: Kostková Martina , e-mail:obec@horni-vestonice.czpodatelna.hv@seznam.cz,  tel. 519 518 763Úřední hodiny:

Po: 8.00 – 15.30


St: 8.00 – 17:00

Důvod a způsob založení:

Obec Horní Věstonice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z
těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony.

Organizační struktura:


Obecní úřad tvoří starosta, místostarostka a pracovnice úřadu. V čele obecního
úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci
vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům
obecního úřadu. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je
oprávněna zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

Starosta: Ing. Vladislav Moravčík

Místostarosta: Jana Kulkusová

Zastupitelé: Ivona Lipovská,Ing. Miroslav Moravčík, Ing. Červinka Lukáš, Ing. Štefan Ivan, Mgr. Jana Týmal Valoušková 

Komise a výbory (složení):

Finanční výbor

Ivona Lipovská - předseda výboru

Ing. Štefan Ivan - člen výboru

Ludmila Kostková - člen výboru

Kontrolní výbor

Ing. Červinka Lukáš - předseda výboru

Ing. Moravčík Miroslav - člen výboru

Škrobáková Františka - člen výboruPřípadné platby můžete poukázat:

· v hotovosti do pokladny OÚ v místě

· na bankovní účet číslo: KB Mikulov 8421651/0100


IČO  00283177

DIČ

Obec není plátcem DPH


Rozpočty obce v tomto a předchozích rocích:

Každoročně vyvěšeno na úřední desce při návrhu a schvalování rozpočtu, v ostatní dny k
zaslání na základě žádosti o poskytnutí informace nebo k nahlédnutí v kanceláři
Obecního úřadu.

Žádosti o informace:

Poskytování informací

Obecní úřad Horní Věstonice poskytuje všem fyzickým i právnickým osobám
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za
obecní úřad poskytují informace starosta, zástupce starosty a zaměstnankyně
úřadu, a to:

A) zveřejněním
· na úřední desce úřadu
· na internetu

B) na základě žádosti

Žadatel může být vždy odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud žadatel bude trvat na individuální vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět.

Způsob podání žádosti:
· písemným dotazem na adresu OÚ Horní Věstonice

Žádost je podána dnem jejího doručení:
· do podatelny obecního úřadu

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, dané  zákonem.

Omezení práva informace :

A) Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany:

· utajovaných skutečností (víz § 7 zákona)

· osobností a soukromí (v rozsahu § 8 zákona)

· obchodního tajemství (s výjimkou informací o používání finančních prostředků státního rozpočtu (viz § 9 odst 2) zákona)

· důvěrnosti majetkových poměrů (viz § 10 zákona)B) Obecní úřad informaci dále neposkytne v případě:

· pokud jde o informaci, která se týká přípravy k vydání správního rozhodnutí

· pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zák. č. 89/95 Sb., o
státní statistické službě)

· pokud by tím byla porušeno ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon)

· pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnosti soudu,
plnění úkolu zpravodajských služeb, přípravy,

průběhu a projednávání výsledku kontrol orgánu NKÚ.C) Obecní úřad omezuje právo na poskytnutí informace pokud se žádost
vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obecního úřadu.Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

· písemnou formou na adresu OÚ Horní Věstonice

. e-mailem

. osobně

Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem v Horních Věstonicích se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy
(např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví
postup odvolatele při podání odvolání.


Formuláře:

K vyzvednutí na OÚ jsou formuláře: "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", ostatní formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MěÚ
Mikulov. Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Na obecním úřadě je možné získat výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy ( Czech POINT) :


Výstup z Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví:

Co dostanete:

- Úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli
katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

- katastrální území

- číslo listu vlastnictví, číslo popisné nebo číslo parcely

Kolik to bude stát:

- 100 Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další, i započatou stránku


Výstup z Obchodního rejstříku:

Co dostanete:

- Úplný výpis z obchodního rejstříku nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Co potřebujete vědět:

- identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

- 100 Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další, i započatou stránkuVýstup z Živnostenského rejstříku

Co dostanete:

- Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

- identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

- 100 Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další, i započatou stránkuVýpis z evidence Rejstříku trestů

Co dostanete:

- Výpis z Rejstříku trestů

Co k tomu potřebujete:

- Občanský průkaz nebo cestovní doklad

Kolik to bude stát:

- 100,- KčVýpis z evidence Bodového hodnocení řidičů

Co dostanete:

- Výpis z Bodového hodnocení řidičů

Co k tomu potřebujete:

- Občanský průkaz nebo cestovní doklad

Kolik to bude stát:

- 100,- KčOvěřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku.

Platí se na místě v hotovosti. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Součástí výpisu je "ověřovací doložka",
která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.


Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

· s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Horních Věstonicích nebo pověřený úřad, tj. Městský úřad v Mikulově

· řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy zde

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec Horní Věstonice je oprávněno žádat v souvislosti
s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • Ceny,
       uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů,
       fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky
       dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li
       obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí
       informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná
       cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených  v sazebníku.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně
  rozsáhlým vyhledáním informací

Hodinové sazby odvozené z
  nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně
  rozsáhlým vyhledáním informací

materiálové náklady

pořízení kopií v závislosti
  na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení

náklady na technické nosiče
  dat

dle aktuálních cen
  technických nosičů dat

odeslání informací žadateli

odeslání informace e-mailem
  – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele
  služeb

    balné (paušální sazba)

           poštovné dle aktuálního ceníku

telefonní poplatky (vč. faxu) dle     aktuálního ceníku poskytovatele služeb

práce s archiváliemi

dle ceníku služeb a úkonů SN
  ČR

   

Od účtování úhrad za poskytnutí informace jsou osvobozeny:
· žádosti sdělené telefonicky, vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladu

· sdělovací prostředky

· obce

· orgány státní správyNejdůležitější předpisy:

viz OZV obce

zákon č. 128/2000 Sb.

Ústava České republiky

listina základních prav a svobodPřehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost Obecního úřadu Horní Věstonice:

- zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů

- zák. č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o
některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

-zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád)

- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- vl. Vyhl. č. 150/1958 Ú.L, o vyřizování stížností, oznámení a podnětu
pracujících

- zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů

- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním

- zák č. 567/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky CR a
obcí CR (rozpočtová pravidla

republiky), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

- zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění
pozdějších předpisů

- zák. č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho
znečišťování

- zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění
pozdějších předpisů

- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů

- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů

- zák. č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánu CR v sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů

- zák. č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

- vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a
zákon o působnosti orgánu CR v sociálním

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 37/1973 Sb. o veřejných sbírkách a o leteních a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními

úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších
předpisů

- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a
doplnění některých dalších zákonu, ve znění

pozdějších předpisů

- zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu CR a o změně a doplnění
některých dalších zákonu, ve znění pozdějších

předpisů

- zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- vyhl. č. 21/1996 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o
požární ochraně

- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisu

- zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k
budovám a některé vlastnické vztahy

k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví
bytu), ve znění pozdějších předpisu

- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění
pozdějších předpisu

- zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonu (zákon o
oceňování majetku)

- vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisu

- obchodní zákon č. 513/1991 Sb.

- zákoník práce č. 65/1965 Sb.Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok: 2016

· počet podaných žádostí o informace - 2

· počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0

· opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0

· výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0

· další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům
jsou poskytovány běžné informace osobně na obecním úřadu v místě, případně
prostřednictvím telefonu

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se