Obsah

Obecní sál


Pronájem obecního sálu

Obec Horní Věstonice nabízí ke slavnostním příležitostem, kulturním a komerčním akcím pronájem společenského sálu v budově Obecního úřadu, Lípová 131. Žádost o pronájem musí být doručena a schválena Obecním úřadem minimálně 5 dní před konáním akce. V případě, že budete žádat o bezplatnou výpůjčku, je nutné, aby o tomto rozhodovalo zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání. Žádost proto musí být podána v dostatečném předstihu.

Cena Kč 1 500,-/akce

Může být stanovena vratná kauce až do výše Kč 3 000,-

Zadost-o-pronajem-obecniho-salu docx


Provozní řád

Obecní úřad Horní Věstonice
Lípová 131, tel.: 519 518 763, e-mail: obec@horni-vestonice.cz, IČ 00283177


Tento provozní řád upravuje pronájem a  výpůjčky obecního sálu spolu s příslušenstvím, který je umístěn v objektu budovy Obecního úřadu v obci Horní Věstonice, Lípová 131 a to pro konání soukromých, kulturních, zájmových nebo komerčních akcí.

1. Obec Horní Věstonice je výlučným vlastníkem objektu Lípová 131 v obci Horní Věstonice.

2. Předmětem tohoto provozního řádu je vstup do budovy, dámské a pánské toalety, kuchyňka a sál ve výše uvedené nemovitosti jako jeden nedílný celek. V tomto celku je zakázáno kouření.

3. Sál s příslušenstvím má kapacitu max. 250 osob.

4. Žádost o pronájem nebo výpůjčku prostor je podávána vždy písemně. K tomu je určen formulář žádosti (viz příloha č. 1). Vyplněný a pořadatelem podepsaný formulář musí být doručen na Obecní úřad nejpozději 5 dní před konáním akce. V případě, že dojde ke střetu dvou a více zájemců o jeden termín, bude upřednostněn zájemce, který doručil žádost jako první.

5. Pronájem je poskytován vždy úplatně. O souhlasu s pronájmem rozhoduje starosta nebo v případně jeho nepřítomnosti místostarosta obce.

6. O bezplatné výpůjčce prostor rozhoduje pouze zastupitelstvo obce Horní Věstonice na svých pravidelných zasedáních. Žádost o bezplatnou výpůjčku sálu musí být doručena v písemné podobě na Obecní úřad Horní Věstonice a starosta jej zařadí do programu jednání nejbližšího zastupitelstva.

7. Obecní úřad může požadovat složení přiměřené kauce před konáním akce.

8. V případě souhlasu s pronájmem nebo výpůjčkou žadatel (poté již pořadatel) zodpovídá za řádný průběh a pořádek v době od převzetí prostor, až do odchodu účastníků akce a uzavření vchodu do budovy.

9. Žadatel o akce přebírá před převzetím prohlédnutý stav prostor a zařízení, které jsou předmětem požadovaného pronájmu, a ve stejném stavu tyto ve sjednaný termínu předává zpět. Může být sepsán též protokol o předání prostor.

10. Škody způsobené na zařízení v době pronájmu nebo výpůjčky hradí žadatel. Tyto škody je žadatel povinen neprodleně nahlásit. Škody poté uhradí žadatel na základě faktury, kterou projedná zastupitelstvo obce Horní Věstonice.

11. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečností předpisy, řídit se pokyny požárního dozoru, umožnit vstup kontrolním orgánům apod.

12. Tento provozní řád byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Věstonice


 

Blanka Hlaváčová                                                                           
Starostka obce