Menu
Obec Horní Věstonice
Horní Věstonice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Horní Věstonice

Obec Horní Věstonice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z
těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony.

 • Obec Horní Věstonice
  Obecní úřad tvoří starosta, místostarostka a pracovnice úřadu. V čele obecního úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je
  oprávněna zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.
Lípová 131
691 81 Horní Věstonice
Telefon: +420 519 518 763
E-mail: starostka@horni-vestonice.cz
E-mail: obec@horni-vestonice.cz
WWW: www.horni-vestonice.cz
ID Datové schránky: bwra2dj
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Lípová 131
  691 81 Horní Věstonice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Lípová 131
  691 81 Horní Věstonice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0012:30 – 15:30
  středa8:00 – 12:0012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: bwra2dj
8421651/0100 (Komerční banka, a.s.)
00283177
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Horní Věstonice
  Lípová 131
  691 81 Horní Věstonice
 • e-mailem: obec@horni-vestonice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@horni-vestonice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 519 518 763

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 15:30
středa 8:00 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Nejdůležitější předpisy

  • viz OZV obce
  • zákon č. 128/2000 Sb.
  • Ústava České republiky
  • listina základních prav a svobod


  Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost Obecního úřadu Horní Věstonice
  - zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů
  - zák. č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o
  některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
  - zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
  - zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - vl. Vyhl. č. 150/1958 Ú.L, o vyřizování stížností, oznámení a podnětu pracujících
  - zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  - zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  - zák č. 567/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky CR a
  obcí CR (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
  - zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho
  znečišťování
  - zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění
  pozdějších předpisů
  - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánu CR v sociálním zabezpečení, ve
  znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
  - vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a
  zákon o působnosti orgánu CR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 37/1973 Sb. o veřejných sbírkách a o leteních a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu CR a o změně a doplnění některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů
  - zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
  - zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  - vyhl. č. 21/1996 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně
  - zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisu
  - zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znění pozdějších předpisu
  - zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisu
  - zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonu (zákon o
  oceňování majetku)
  - vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisu
  - obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
  - zákoník práce č. 65/1965 Sb.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Horní Věstonice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obec Horní Věstonice je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.

  Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

  Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených  v sazebníku.

  Sazebník úhrad

  • Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
  • Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
  • Materiálové náklady
  • Pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
  • Náklady na technické nosiče dat
  • Dle aktuálních cen technických nosičů dat
  • Odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
  • Odeslání informací žadateli
  • Balné (paušální sazba)
  • Poštovné dle aktuálního ceníku
  • Telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
  • Práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

   

  Od účtování úhrad za poskytnutí informace jsou osvobozeny

  • žádosti sdělené telefonicky, vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladu
  • sdělovací prostředky
  • obce
  • orgány státní správy
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Horní Věstonice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Počet podaných žádostí o informace - 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům
jsou poskytovány běžné informace osobně na obecním úřadu v místě, případně
prostřednictvím telefonu

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mohlo by Vás zajímat

Poruchy


nahoru